Informacje o projekcie.
03.12.2020

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim realizuje projekt:

„Dotacja na Twoją firmę”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY,

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość,

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 15 837 387,06 PLN, z czego dofinansowanie: 15 045 479,06 PLN

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

314 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

1 514,50 PLN netto/miesiąc  – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;

637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu;

637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu.

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby ubogie pracujące;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
– bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
– osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
– imigranci oraz reemigranci;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

– osoby pracujące
– osoby bezrobotne
– osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)
– osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE)
– osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów zgodnie z następującym podziałem terytorialnym:

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.

ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Czytaj całość
Jak uzyskać dotację?
03.12.2020

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach:

I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021

II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021

Dokumentacja dotycząca naborów dostępna jest tutaj.

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, siedzibie ARR S.A. w Koninie lub siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym poniżej).

Jak to działa?

Formularz rekrutacyjny

Formularz należy składać w terminie naboru tj. dla naboru I w okresie 18.01.2021 r.-31.01.2021 r. lub dla naboru II w okresie 07.06.2021 r.-18.06.2021 r.

Formularz rekrutacyjny składa się z 4 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikacji Kandydata do Projektu, krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na pytania w nim zawarte. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, o których mowa poniżej. Ocena Formularza rekrutacyjnego prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną składającą się minimum z 2 ekspertów WARP Sp. z o.o., ARR S.A. w Koninie lub Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości. Częścią oceny jest rozmowa z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozmowy rekrutacyjne mogą odbywać się zdalnie/online. O sposobie przeprowadzenia rozmowy decyduje Beneficjent/Partner.

Rozmowa z doradcą zawodowym

Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania doradca zawodowy poprzez wywiad i test psychologiczno-zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność.

Szkolenia

Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy z doradcą zawodowym, a także po doliczeniu punktów dodatkowych 210 osób/nabór (84 osoby u Beneficjenta oraz po 63 osób u Partnerów) kierowanych jest do etapu szkoleniowego. Wsparcie szkoleniowe obejmuje

ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii ( szkolenie 2-dniowe)

Biznesplan – warsztaty ( szkolenie 3-dniowe )

W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie

Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan

Wszystkie osoby, które wzięły udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.

Wypłata wsparcia finansowego

Wypłata dotacji jednorazowej następuje w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia do niniejszej umowy.

Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie ww. umowy oraz po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do ZUS (deklaracja ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożona w instytucji).

Warunkiem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w poszczególnych  miesiącach oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we Wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Do otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz.

Jak zbudować budżet przedsięwzięcia?

Kwota całkowita przedsięwzięcia (tj. wartość wszystkich zakupów inwestycyjnych): 23.050,00 PLN
Dotacja: 20.528,00 PLN
Wkład własny (finansowy): 2.522,00 PLN

Ile muszę mieć środków?

Płatnik podatku VAT:
Dotacja: 20.528,00 PLN netto
Wkład własny (rzeczowy lub finansowy): 2.522,00 PLN netto
Podatek VAT (również pokrywany ze środków własnych Kandydata): 5.301,50 PLN
Razem: 28.351,50  PLN
Środki Uczestnika projektu: 8.241,85 PLN

Osoba niebędąca płatnikiem podatku VAT:
Dotacja: 20.528,00 PLN
Wkład własny (rzeczowy lub finansowy): 2.522,00 PLN
Podatek VAT: 0,00 PLN
Razem: 23.050,00 PLN
Środki Uczestnika projektu: 2.522,00 PLN

Dokumenty można składać w następujących lokalizacjach (przynależność Uczestnika Projektu ubiegającego się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej do danego obszaru określa się na podstawie jego miejsca zamieszkania lub w przypadku osób bezdomnych – miejsca pobytu):

Osoby z powiatów: M. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski:

Siedziba WARP Sp. z o.o.: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile:
Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
telefon : 61 65 06 233
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoby z powiatów: M. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński:

Siedziba ARR S.A. w Koninie:
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoby z powiatów: M. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński:

Siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim:
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu w Poznaniu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regionalne Biuro projektu w Koninie:
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36
e-mail: twojafirma@arrkonin.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regionalne Biuro projektu w Ostrowie Wielkopolskim:
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
e-mail: twojafirma@euro.ctiw.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Czytaj całość
Dokumentacja projektu.
03.12.2020

dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 19 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU II

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznesplan
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznesplanu
Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym
Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa
Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco
Załącznik nr 6d do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów
Załącznik nr 9  do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o używanym środku trwałym


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 10 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU II

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 5 maja 2021 roku


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dla naboru II w projekcie.

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 26 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU I


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznesplan
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznesplanu
Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym
Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa
Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco
Załącznik nr 6d do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów
Załącznik nr 9  do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o używanym środku trwałym


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością prowadzenia szkoleń w formie zdalnej, dokonano zmiany dokumentacji dotyczącej etapu szkoleniowego. Szczegółowy opis zmian dostępny jest tutaj.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firmadotyczy NABORU I

Poznań, dnia 10 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 14 stycznia 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.
Zmiany zostały opisane tutaj

Regulamin rekrutacji Uczestników – korekta
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny – korekta
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 30 grudnia 2020 roku

NIEAKTUALNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Dokumentacja przed uwagami Urzędu Marszałkowskiego (dostępna do 13.01.2021):

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc

Czytaj całość
Ważne informacje.
03.12.2020

dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 19 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU II

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności dla naboru II wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kolejnego etapu Projektu pn. „Dotacja na Twoja firmę” prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami WARP Sp. z o.o. na temat zachowania w obliczu panującej pandemii COVID-19, szczególnej ostrożności zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania organizowanych dla Państwa szkoleń.

W trosce o Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo, jak również możliwość przeprowadzenia dla Państwa szkoleń, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania, zwracamy się z prośbą o zachowanie przez Państwa maksymalnej ostrożności w okresie 10 dni przed szkoleniami oraz w 5-dniowym okresie ich realizacji. Prosimy zatem, o ile to możliwe, o wstrzymanie się od wizyt i spotkań wszelkiego rodzaju, udziału w zgromadzeniach, przebywaniu w zatłoczonych pomieszczeniach itp.

Przestrzeganie podstawowych wymogów sanitarnych znacząco zmniejszy ryzyko zachorowania i umożliwi Państwu udział w szkoleniach, a pracownikom WARP Sp. z o.o. przekazanie Państwu wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna zarówno przy przygotowywaniu biznesplanu, ale także przy rozpoczynaniu przez Państwa prowadzenia własnej firmy.

Zachorowanie, kwarantanna czy izolacja mogą Państwu utrudnić lub uniemożliwić udział w szkoleniach, a zmiana grupy szkoleniowej jest co do zasady niemożliwa.

Mając na uwadze ogół powyższych informacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość oraz poważne potraktowanie powyższej prośby Organizatora. Priorytetem Zespołu Twoja Firma, pomimo utrudnionych warunków uczestnictwa w szkoleniach, jest przekazanie Państwu jak największej ilości informacji przygotowujących Państwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W przypadku przebywania na kwarantannie, czy też izolacji i tym samym braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniach, prosimy o niezwłoczne poinformowanie WARP Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji, co pozwoli na szybką reakcję Organizatora oraz podjęcie niezbędnych kroków w tym zakresie.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj na stronie projektu została zamieszczona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego, która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Dokonano zatem podziału Uczestników na 5 grup szkoleniowych.

Osoby, które zakwalifikowały się ostatecznie do etapu szkoleniowego, informację o przydzieleniu do konkretnej grupy szkoleniowej otrzymały w mailu z ostatecznym wynikiem oceny II etapu rekrutacji.

Szkolenia odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM w następujących terminach:

Grupa I: 23.08.2021 – 27.08.2021
Grupa II: 26.08.2021 – 01.09.2021
Grupa III: 31.08.2021 – 06.09.2021
Grupa IV: 06.09.2021 – 10.09.2021
Grupa V: 09.09.2021 – 15.09.2021

Każdy Uczestnik weźmie udział w 2 szkoleniach.

1. ABC przedsiębiorczości, które składa się z następujących modułów:
M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i odnawialnych źródeł energii
M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy
M3 Księgowość firm małego biznesu
M4 Regulacje prawne dla małego biznesu
M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem.

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

2. Szkolenie-warsztaty ze sporządzania Wniosku o udzielenie dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego oraz Biznesplanu, w ramach którego omówiony zostanie sposób wypełniania poszczególnych punktów dokumentów, które następnie będą podlegały ocenie przez Komisję Oceny Biznesplanów. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną również warsztaty z wypełniania części finansowej oraz omówiona zostanie procedura składania i oceny biznesplanów, przyznawania dofinansowania i podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. nie będzie wyrażać zgody na zmianę grupy szkoleniowej.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z komunikatem WARP Sp. z o.o. w zakresie zachowania bezpieczeństwa przed i w trakcie prowadzenia szkoleń w celu uniknięcia zachorowania na COVID-19.

Nadto, w związku z zaplanowaną formą szkoleń, na bieżąco będą Państwo informowani o sposobie podpisania umów, odbiorze materiałów szkoleniowych oraz innych ważnych ustaleniach dotyczących uczestnictwa w szkoleniach.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYNIKI REKRUTACJI – OSTATECZNA LISTA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji oraz w ramach procedury odwoławczej.

W związku z powyższym sporządzono ostateczną listę rankingową osób skierowanych do etapu szkoleniowego, która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu rekrutacji „Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze”.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji „(…). Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Listach osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie”.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem twojafirma@warp.org.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 10 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU II

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 3 sierpnia 2021 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji.

W związku z powyższym została sporządzona wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z listą rezerwową. Dokument dostępny tutaj. Informujemy, że do etapu szkoleniowego zostaną skierowane 84 osoby.

W ramach punktacji uwzględniono:
1) punkty z oceny formularza rekrutacyjnego,
2) punkty z oceny przeprowadzonej przez doradcę zawodowego,
3) punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych (jeśli dotyczy):
   – osoba pracująca: 20 punktów,
   – osoba bezrobotna: 10 punktów,
   – osoba otwierająca działalność w branży SMART: 10 punktów,
   – osoba otwierająca działalność w branży OZE: 10 punktów,
   – osoba zatrudniająca dodatkowego pracownika: 5 punktów.

Informacja o wynikach II etapu rekrutacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Dodatkowo podkreślamy, że o podziale na grupy szkoleniowe oraz dokładnych terminach szkoleń zostaną Państwo powiadomieni oddzielną korespondencją po zakończeniu procedury odwoławczej, co nastąpi około 12 sierpnia 2021r.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończoną procedurą odwoławczą do doradcy zawodowego została skierowana dodatkowo 1 osoba.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  II – Lista rankingowa etap I rekrutacji

NABÓR  II – Zaktualizowana lista rankingowa etap I rekrutacji”

Jednocześnie informujemy, iż Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym nie uległ zmianie.

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap procedury odwoławczej od oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  II – Lista rankingowa etap I rekrutacji

Informujemy, że rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca br. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze). 

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z wyznaczonym terminem rozmowy z doradcą zawodowym.

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

Zespół Projektu
Twoja firma


Dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 6 lipca 2021 r.

KOMISJA REKRUTACYJNA I ETAP – LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zaktualizowano Wstępną listę rankingową z etapu oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną zanonimizowaną Wstępną listę rankingową z punktami uzyskanymi z oceny formularza rekrutacyjnego i rozmowy z Komisją Rekrutacyjną uwzględniającą podział na osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  II – Wstępna zaktualizowana lista rankingowa etap I rekrutacji

Przypominamy, że:

Informacja o wyniku weryfikacji została przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Jednocześnie informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej oceny może zostać udostępniona w trybie § 3 ust. 5 Regulaminu rekrutacji. Powyższe nie wstrzymuje biegu terminu na złożenie odwołania, który upływa dnia 13 lipca 2021 r.

O zakwalifikowaniu Uczestnika projektu do kolejnego etapu projektu – rozmowy z doradcą zawodowym, decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Łącznie do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym zakwalifikowane zostaną 92 osoby.

Rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca 2021 r. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze).
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym zostanie opublikowany na stronie projektu, a także przesłany na Państwa adresy mailowe, najpóźniej w dniu 21 lipca 2021 r.

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy. Prosimy zatem o weryfikację terminu upływu ważności dokumentów.
W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo prosimy o wystąpienie do ZUS/PUP o aktualne zaświadczenie.
Osoby pracujące, których umowy zakończyły się będą zobowiązane do przedłożenia nowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie – nowych umów lub aneksów do wcześniej dostarczonych umów.

W przypadku pytań i wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z z pracownikami Zespołu Projektu pod numerami tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz na adres mailowy: twojafirma@warp.org.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu

Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 6 lipca 2021 r.

KOMISJA REKRUTACYJNA I ETAP REKRUTACJI – LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakończył się etap oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Wstępną listę rankingową z punktami uzyskanymi z oceny formularza rekrutacyjnego i rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

NABÓR  II – Wstępna lista rankingowa etap I rekrutacji

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Jednocześnie informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej oceny może zostać udostępniona w trybie § 3 ust. 5 Regulaminu rekrutacji. Powyższe nie wstrzymuje biegu terminu na złożenie odwołania, który upływa dnia 13 lipca 2021 r.

O zakwalifikowaniu Uczestnika projektu do kolejnego etapu projektu – rozmowy z doradcą zawodowym, decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Łącznie do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym zakwalifikowane zostaną
92 osoby.

Rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca 2021 r. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze).
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym zostanie opublikowany na stronie projektu, a także przesłany na Państwa adresy mailowe, najpóźniej w dniu 21 lipca 2021 r.

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy. Prosimy zatem o weryfikację terminu upływu ważności dokumentów.
W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo prosimy o wystąpienie do ZUS/PUP o aktualne zaświadczenie.
Osoby pracujące, których umowy zakończyły się będą zobowiązane do przedłożenia nowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie – nowych umów lub aneksów do wcześniej dostarczonych umów.


W przypadku pytań i wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z z pracownikami Zespołu Projektu pod numerami tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 6165 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz na adres mailowy: twojafirma@warp.org.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 23 czerwca 2021 roku

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Szanowni Państwo,


Informujemy, że zaplanowano spotkania z Komisją Rekrutacyjną dla kandydatów składających formularze rekrutacyjne w ramach naboru uzupełniającego.

Spotkania będą realizowane w okresie do 29.06.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE. W celu przeprowadzenia spotkania na chwilę przed wyznaczoną godziną otrzymają Państwo na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail link, w który należy kliknąć i dołączyć do spotkania. Nie ma konieczności instalowania aplikacji. Każda komisja ma przypisany numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

Przedstawiamy Państwu zatem zaktualizowany Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 18 czerwca 2021 roku

ZAMKNIĘCIE NABORU

Informujemy, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w dniu 18.06.2021r.

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 16 czerwca 2021 roku

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła procedurę odwoławczą dotyczącą oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami.

Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła ostatecznie 63 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Jednocześnie w wyniku procedury odwoławczej przeprowadzonej zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę punktację uzyskaną na poszczególnych etapach rekrutacji oraz w odniesieniu do oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, a także z uwzględnieniem punktów dodatkowych, 15 Uczestnikom Projektu nie została przyznana dotacja jednorazowa oraz wsparcie pomostowe. Jednocześnie 6 Uczestników Projektu zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie lub nie złożyło Wniosku o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem.

W związku z powyższym została sporządzona ostateczna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 6165 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@warp.org.pl.


Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 16 czerwca 2021 roku

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zaplanowano spotkania w ramach Komisji Rekrutacyjnej.

Spotkania będą realizowane w okresie od 17.06.2021 do 29.06.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.

Jednocześnie podkreślamy, że harmonogram nie obejmuje części osób, dla których nadal prowadzona jest ocena formalna, w tym osób składających formularz w naborze uzupełniającym. Aktualizacja harmonogramu uwzględniająca pozostałych kandydatów nastąpi w kolejnym tygodniu.


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 9 czerwca 2021 roku

WZNOWIENIE NABORU

Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021 od godziny 08:00 wznowimy nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę„.

Zgodnie z przyjętym w Regulaminie założeniem i intencją WARP Sp. z o.o., aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące branży odnawialnych źródeł energii (bez względu na status na rynku pracy) lub składane przez osoby pracujące.

Przypominamy, że osoba pracująca w projekcie to osoba uboga pracująca (z wynagrodzeniem minimalnym), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę krótkoterminową lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia brutto, a także zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną imigrant.

Jednocześnie działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. ze sprzedażą i montowaniem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

WARP Sp. z o.o. będzie przyjmować wnioski w poniedziałek – 14 czerwca 2021r., w godzinach od 8:00 do 15:00.
W przypadku wpłynięcia 30 i więcej wniosków złożonych przez osoby pracujące oraz 5 i więcej wniosków złożonych przez osoby chcące założyć działalność w ramach branży OZE, nabór może zostać zakończony.

Zapraszamy do udziału w projekcie.


Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 7 czerwca 2021 r.

ZAWIESZENIE NABORU!

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zawieszony w dniu 07.06.2021r. wraz z zamknięciem Biura Obsługi Klienta.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób pracujących, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej twojafirma.warp.org.pl


Zespół Projektu
Twoja firma


NABÓR II

Poznań, dnia 2 czerwca 2021 roku.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU FORMULARZY W DNIU 7 CZERWCA 2021 ROKU

Szanowni Państwo,

W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem „Dotacja na Twoją firmę” i zaplanowanym naborem rozpoczynającym się od 7 czerwca 2021 informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości Sp. z o.o. będzie trwał na pewno cały pierwszy dzień – tj. 7 czerwca 2021 roku w godzinach od 8:00 do 15:00. Oznacza to, że nabór nie zostanie zawieszony czy zamknięty w trakcie tego dnia.

Jednocześnie podkreślamy, że NIE DECYDUJE godzina złożenia formularza rekrutacyjnego. O wyższej pozycji na liście rankingowej decydują punkty przyznawane za otwarcie działalności w ramach branż odnawialnych źródeł energii i/lub inteligentnych specjalizacji, a w dalszej kolejności utworzenie dodatkowego miejsca pracy, status na rynku pracy oraz punkty uzyskane za poszczególne części formularza rekrutacyjnego.

Powyższe jest zgodne z zapisami par. 2 ust. 32 Regulaminu rekrutacji, który stanowi, że:
W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:a) deklarację utworzenia działalności gospodarczej w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub/i w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);b) posiadanie statusu osoby pracującej/bezrobotnej;c) deklarację stworzenia dodatkowego miejsca pracy;d) Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów, wyżej na liście znajdzie się kandydat, który łącznie spełnia więcej niż jedno kryterium wskazane w punktach a) do c). W przypadku, gdy kandydaci do projektu spełniają taką samą ilość kryteriów wskazanych w punktach od a) do c) wyżej na liście znajdzie się kandydat, który uzyskał większą ilość punktów w pkt d). Ostateczna decyzja podejmowana jest przez Kierownika Projektu/Koordynatora Projektu u Partnera„.

Wobec powyższego w celu złożenia formularza rekrutacyjnego prosimy o przybycie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta i godzinach trwania naboru
– tj. od 8:00 do 15:00.
Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu 1,5 metra, dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.


UWAGA!
W przypadku składania formularza rekrutacyjnego u Partnerów – ARR S.A. w Koninie lub EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie u Partnerów zawieszony lub zamknięty po złożeniu 87 formularzy.
Zatem nabór formularzy rekrutacyjnych u Partnerów może zakończyć się w kilka minut po jego otwarciu. Prosimy zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi na stronach Partnerów.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 2 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

TWOJA FIRMA – prezentacja – 01.06.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 01.06.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


NABÓR I

Poznań, dnia 31 maja 2021 r.


KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami. Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 53 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe, 18 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem uwzględniono na wstępnej liście rezerwowej oraz 7 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz biznesplany zostały odrzucone. Jednocześnie 6 Uczestników Projektu zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie lub nie złożyło Wniosku o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem.

W związku z powyższym została sporządzona lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Termin na wniesienie odwołania upływa w dniu 8 czerwca 2021r. Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. w dniu 4 czerwca 2021 jest nieczynna. Powyższe pozostaje bez wpływu na wskazany termin wniesienia odwołania.

Jednocześnie informujemy, że spośród ww. osób, którym nie przyznano wsparcia tylko 10 osób zakwalifikuje się do otrzymania dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego po etapie odwoławczym. O przyznaniu Uczestnikowi projektu dotacji jednorazowej oraz wsparcia pomostowego decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Do osób, którym nie udzielono wsparcia wraz z pismem zostały wysłane formularze oceny sporządzone na podstawie oceny dokonanej przez członków Komisji Oceny Biznesplanów.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 6165 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@warp.org.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 28 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, jakie zostały zadane podczas webinarium Punktu Informacji Funduszy Europejskich WARP Sp. z o.o. w dniu 26 maja 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się.

WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 26.05.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


Poznań, dnia 21 maja 2021 r.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne webinaria poświęcone m.in. projektowi „Dotacja na Twoją firmę”.

1. Webinar w dniu 26 maja 2021 roku w godzinach 12:00-13:00 organizowany przez Punkt Informacji Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie:
http://warp.org.pl/webinarium-pt-wlasna-firma-po-30-tce-tak-wez-dotacje-i-zrob-to/

2. Webinar w dniu 1 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-12:00. organizowany przez Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Poznań Biznes Partner:
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/webinar-wsparcie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-na-podnoszenie-kwalifikacji-w-ofercie-warp-sp-z-o-o,31465.html


Zapraszamy!

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 19 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 18 maja 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

TWOJA FIRMA – prezentacja – 18.05.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 18.05.2021 r.


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 17 maja 2021 r.

Rekrutacja do projektu.


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  będą przyjmowane w okresie od 7 do 18 czerwca br., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19 (Biuro Obsługi Klienta na partnerze) lub Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile, ul. Grunwaldzka 2. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w WARP Sp. z o.o. (UWAGA: decyduje data wpływu do WARP, a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 115 sztuk w ramach danego naboru. W przypadku wpłynięcia wskazanej lub większej ilości formularzy, nabór może zostać zawieszony/zamknięty od następnego dnia. Nie ma znaczenia, czy dokumenty zostaną złożone rano czy po południu.
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 05.05.2020 r. i dostępnych tutaj.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


Poznań, dnia 10 maja 2021 roku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony m.in. projektowi „Dotacja na Twoją firmę” organizowany przez Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach 10:00-12:00.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Poznań Biznes Partner:
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/webinar-wsparcie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-na-podnoszenie-kwalifikacji-w-ofercie-warp-sp-z-o-o,31465.html


Zapraszamy!

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 5 maja 2021 roku

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU II


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

TWOJA FIRMA – prezentacja – 22.04.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 22.04.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


Poznań, dnia 12 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony m.in. projektowi „Dotacja na Twoją firmę” organizowany przez Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 22 kwietnia 2021r. w godzinach 10:00-12:00.


Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Poznań Biznes Partner:
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/webinar-wsparcie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-na-podnoszenie-kwalifikacji-w-ofercie-warp-sp-z-o-o,31465.html


Zapraszamy!

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 26 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU I


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formy prowadzenia szkoleń na zdalną dokonano zmian w zapisach Załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowy o udzielaniu wsparcia szkoleniowego oraz Załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczeniu o aktualności danych. Poniżej przedstawiamy zapisy przed i po zmianach.
Jednocześnie informujemy, że Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego pozostał bez zmian.

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzielaniu wsparcia szkoleniowego
a) § 2 ust. 4:
było:
Liczba godzin usług szkoleniowych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu, potwierdzana jest podpisem Uczestnika, złożonym w dniu korzystania z usługi na liście obecności
jest:
Liczba godzin usług szkoleniowych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu, potwierdzana jest podpisem Uczestnika, złożonym w dniu korzystania z usługi na liście obecności lub w przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej, potwierdzeniem mailowym lub za pośrednictwem aplikacji złożonym przez Uczestnika w dniu szkolenia.

b) § 2 ust. 5:
było:
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy jest zachowanie frekwencji na poziomie minimum 80% wymiaru godzin, co zostało potwierdzone podpisem Uczestnika Projektu na listach obecności.
jest:
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy jest zachowanie frekwencji na poziomie minimum 80% wymiaru godzin, co zostało potwierdzone udziałem w szkoleniach Uczestnika Projektu zgodnie z zapisami w ust. 4.

c) § 5 ust. 2:
było:
Za korespondencję w formie pisemnej należy rozumieć korespondencję listowną przesłaną na adres korespondencyjny wskazany w ust. 4 lub korespondencję mailową z podpisem certyfikowanym przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 4.
jest:
Za korespondencję w formie pisemnej należy rozumieć korespondencję listowną przesłaną na adres korespondencyjny wskazany w ust. 4 lub korespondencję mailową przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w komparycji niniejszej umowy.

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych
W związku z podpisywaniem oświadczenia przed rozpoczęciem szkoleń, dodano oświadczenie o poniższej treści:
Oświadczam nadto, że w przypadku, gdy na dzień rozpoczęcia szkoleń zmieni się mój status na rynku pracy, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o./ Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie/ Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pod rygorem wykluczenia z możliwości dalszego udziału w Projekcie.


Pozdrawiamy

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kolejnego etapu Projektu pn. „Dotacja na Twoja firmę” prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami WARP Sp. z o.o. na temat zachowania w obliczu panującej pandemii COVID-19, szczególnej ostrożności zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania organizowanych dla Państwa szkoleń.

W trosce o Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo, jak również możliwość przeprowadzenia dla Państwa szkoleń, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania, zwracamy się z prośbą o zachowanie przez Państwa maksymalnej ostrożności w okresie 10 dni przed szkoleniami oraz w 5-dniowym okresie ich realizacji. Prosimy zatem, o ile to możliwe, o wstrzymanie się od wizyt i spotkań wszelkiego rodzaju, udziału w zgromadzeniach, przebywaniu w zatłoczonych pomieszczeniach itp.

Przestrzeganie podstawowych wymogów sanitarnych znacząco zmniejszy ryzyko zachorowania i umożliwi Państwu udział w szkoleniach, a pracownikom WARP Sp. z o.o. przekazanie Państwu wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna zarówno przy przygotowywaniu biznesplanu, ale także przy rozpoczynaniu przez Państwa prowadzenia własnej firmy.

Zachorowanie, kwarantanna czy izolacja mogą Państwu utrudnić lub uniemożliwić udział w szkoleniach, a zmiana grupy szkoleniowej jest co do zasady niemożliwa.

Mając na uwadze ogół powyższych informacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość oraz poważne potraktowanie powyższej prośby Organizatora. Priorytetem Zespołu Twoja Firma, pomimo utrudnionych warunków uczestnictwa w szkoleniach, jest przekazanie Państwu jak największej ilości informacji przygotowujących Państwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W przypadku przebywania na kwarantannie, czy też izolacji i tym samym braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniach, prosimy o niezwłoczne poinformowanie WARP Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji, co pozwoli na szybką reakcję Organizatora oraz podjęcie niezbędnych kroków w tym zakresie.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj na stronie projektu została zamieszczona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego, która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Dokonano zatem ostatecznego podziału Uczestników na 5 grup szkoleniowych.

Osoby, które zakwalifikowały się ostatecznie do etapu szkoleniowego, informację o przydzieleniu do konkretnej grupy szkoleniowej otrzymały w mailu z wynikiem oceny II etapu rekrutacji.

Szkolenia odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM, SKYPE lub innej w następujących terminach:

Grupa I: 29.03.2021-02.04.2021
Grupa II: 01.04.2021-08.04.2021
Grupa III: 07.04.2021-13.04.2021
Grupa IV: 12.04.2021-16.04.2021
Grupa V: 15.04.2021-21.04.2021

Każdy Uczestnik weźmie udział w 2 szkoleniach.

1. Szkolenie-warsztaty ze sporządzania Wniosku o udzielenie dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego oraz Biznesplanu, w ramach którego omówiony zostanie sposób wypełniania poszczególnych punktów dokumentów, które następnie będą podlegały ocenie przez Komisję Oceny Biznesplanów. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną również warsztaty z wypełniania części finansowej oraz omówiona zostanie procedura składania i oceny biznesplanów, przyznawania dofinansowania i podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

2. ABC przedsiębiorczości, które składa się z następujących modułów:

M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i odnawialnych źródeł energii

M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy

M3 Księgowość firm małego biznesu

M4 Regulacje prawne dla małego biznesu

M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem.

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. nie będzie wyrażać zgody na zmianę grupy szkoleniowej.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z komunikatem WARP Sp. z o.o. w zakresie zachowania bezpieczeństwa przed i w trakcie prowadzenia szkoleń w celu uniknięcia zachorowania na COVID-19.

Nadto, w związku z zaplanowaną formą szkoleń, niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani mailowo o sposobie podpisania umów, odbiorze materiałów szkoleniowych oraz innych ważnych ustaleniach dotyczących uczestnictwa w szkoleniach.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji oraz w ramach procedury odwoławczej.

W związku z powyższym sporządzono ostateczną listę rankingową osób skierowanych do etapu szkoleniowego , która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu rekrutacji „Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze”.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji „(…). Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Listach osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie”.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem twojafirma@warp.org.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 3 marca 2021 r.

Wyniki rekrutacji w ramach naboru I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji.

W związku z powyższym została sporządzona wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z listą rezerwową, a także ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym. Dokument dostępny tutaj.

W ramach punktacji uwzględniono:
1) punkty z oceny formularza rekrutacyjnego,
2) punkty z oceny przeprowadzonej przez doradcę zawodowego (jeśli dotyczy),
3) w przypadku osób skierowanych do doradcy zawodowego – punkty dodatkowe za spełnienie następujących kryteriów:
   – osoba pracująca: 20 punktów,
   – osoba bezrobotna: 10 punktów,
   – osoba otwierająca działalność w branży SMART: 10 punktów,
   – osoba otwierająca działalność w branży OZE: 10 punktów,
   – osoba zatrudniająca dodatkowego pracownika: 5 punktów.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Dodatkowo podkreślamy, że o podziale na grupy szkoleniowe oraz dokładnych terminach szkoleń zostaną Państwo powiadomieni oddzielną korespondencją po zakończeniu procedury odwoławczej, co nastąpi około 22 marca 2021r.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 11 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakończył się etap oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  I – Lista rankingowa etap I rekrutacji

Informujemy, że rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 15 lutego br. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze). 

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z wyznaczonym terminem rozmowy z doradcą zawodowym.

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 28 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zaplanowano spotkania w ramach Komisji Rekrutacyjnej.

Spotkania będą realizowane w okresie od 01.02.2021 do 10.02.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE.

Osoby, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu czy też nie mają możliwości wzięcia udziału w spotkaniach online, zapraszamy na wyznaczoną godzinę na osobiste spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – Poznań, ul. Górna Wilda 104, piętro I.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Zamknięcie naboru!

dnia 27 stycznia 2021 r.

Informujemy, iż uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w dniu 27.01.2021r.

Zapraszamy do udziału w naborze II zaplanowanym od 7 czerwca 2021r.
Zachęcamy również do uczestniczenia w webinariach dotyczących projektu, jakie będą realizowane od II połowy kwietnia 2021r.

Bieżące informacje o projekcie są zawsze dostępne na niniejszej stronie internetowej.

Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2021 od godziny 08:00 wznowimy nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę”.

Zgodnie z przyjętym w regulaminie założeniem i intencją WARP Sp. z o.o., aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące branży odnawialnych źródeł energii lub składane przez osoby pracujące.

Przypominamy, że osoba pracująca w projekcie to osoba uboga pracująca (z wynagrodzeniem minimalnym), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę krótkoterminową lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia, a także zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną imigrant.

Jednocześnie działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. ze sprzedażą i montowaniem paneli słonecznych, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

WARP Sp. z o.o. będzie przyjmować wnioski w poniedziałek – 25 stycznia 2021r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wpłynięcia 47 i więcej wniosków, nabór może zostać zawieszony od następnego dnia, tj. od 26 stycznia 2021r.

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Zespół ProjektuTwoja firma


dotyczy NABORU I

Zawieszenie naboru!

dnia 18 stycznia 2021 r.

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zawieszony w dniu 18.01.2021r. o godzinie 14:00.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób pracujących, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej twojafirma.warp.org.pl


Zespół Projektu Twoja firma


dotyczy NABORU I

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

TWOJA FIRMA – prezentacja – 12.01.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 12.01.2021 r.

14.01.2021 r.


dotyczy NABORU I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.

Zgodnie z prośbą Urzędu WARP Sp. z o.o. dokonała następujących zmian:1. W Regulaminie rekrutacji Uczestników:

a) w par. 1 ust. 4 lit. b – usunięto słowo „netto” oraz sformułowanie „i/lub rzeczowego”

b) w par. 1 ust. 15 – zmieniono sformułowanie „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER

c) w par. 2 ust. 22 doprecyzowano informacje o sposobie oceny w następujący sposób:
było:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem.
jest:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem (inna niż dokonująca oceny Formularza).

d) w par. 2 ust. 30 w następujący sposób:
było:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.
jest:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są pisemnie o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.


2. W Formularzu rekrutacyjnym:

a) dokonano korekty „instrukcji” wypełniania do punktu 2 „Planowany koszt przedsięwzięcia” w części III Formularza poprzez usunięcie informacji sugerujących podział kwot na netto i brutto, a także zapisy dot. wkładu własnego w formie rzeczowej.

b) w części V Oświadczenia dokonano następujących zmian:
– zmieniono oświadczenie nr 3 poprzez zmianę sformułowania „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER
– usunięto oświadczenie nr 10
– zmieniono oświadczenie nr 12 poprzez usunięcie sformułowania „/lub rzeczowy” oraz „netto/brutto”.
– usunięto oświadczenie nr 15


Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.

Skorygowane dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja projektu

Pozdrawiamy
Zespół Projektu Twoja firma

14.01.2021 r.


dotyczy NABORU I

Rekrutacja do projektu.


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  będą przyjmowane w okresie od 18 do 31 stycznia br., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.


Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19 (Biuro Obsługi Klienta na partnerze) lub Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile, ul. Grunwaldzka 2. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w WARP Sp. z o.o. (UWAGA: decyduje data wpływu do WARP, a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 115 sztuk w ramach danego naboru.WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.


Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 30.12.2020 r. i dostępnych tutaj.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład


Pozdrawiamy
Zespół Projektu Twoja firma

07.01.2021 r.Czytaj całość
logotypy