Informacje o projekcie.
03.12.2020

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim realizuje projekt:

„Dotacja na Twoją firmę”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY,

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość,

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 15 837 387,06 PLN, z czego dofinansowanie: 15 045 479,06 PLN

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

314 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

1 514,50 PLN netto/miesiąc  – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;

637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu;

637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu.

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby ubogie pracujące;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
– bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
– osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
– imigranci oraz reemigranci;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

– osoby pracujące
– osoby bezrobotne
– osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)
– osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE)
– osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów zgodnie z następującym podziałem terytorialnym:

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.

ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Czytaj całość
Jak uzyskać dotację?
03.12.2020

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach:

I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021

II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021

Dokumentacja dotycząca naborów dostępna jest tutaj.

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, siedzibie ARR S.A. w Koninie lub siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym poniżej).

Jak to działa?

Formularz rekrutacyjny

Formularz należy składać w terminie naboru tj. dla naboru I w okresie 18.01.2021 r.-31.01.2021 r. lub dla naboru II w okresie 07.06.2021 r.-18.06.2021 r.

Formularz rekrutacyjny składa się z 4 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikacji Kandydata do Projektu, krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na pytania w nim zawarte. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, o których mowa poniżej. Ocena Formularza rekrutacyjnego prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną składającą się minimum z 2 ekspertów WARP Sp. z o.o., ARR S.A. w Koninie lub Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości. Częścią oceny jest rozmowa z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozmowy rekrutacyjne mogą odbywać się zdalnie/online. O sposobie przeprowadzenia rozmowy decyduje Beneficjent/Partner.

Rozmowa z doradcą zawodowym

Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania doradca zawodowy poprzez wywiad i test psychologiczno-zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność.

Szkolenia

Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy z doradcą zawodowym, a także po doliczeniu punktów dodatkowych 210 osób/nabór (84 osoby u Beneficjenta oraz po 63 osób u Partnerów) kierowanych jest do etapu szkoleniowego. Wsparcie szkoleniowe obejmuje

ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii ( szkolenie 2-dniowe)

Biznesplan – warsztaty ( szkolenie 3-dniowe )

W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie

Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan

Wszystkie osoby, które wzięły udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.

Wypłata wsparcia finansowego

Wypłata dotacji jednorazowej następuje w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia do niniejszej umowy.

Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie ww. umowy oraz po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do ZUS (deklaracja ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożona w instytucji).

Warunkiem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w poszczególnych  miesiącach oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we Wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Do otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz.

Jak zbudować budżet przedsięwzięcia?

Kwota całkowita przedsięwzięcia (tj. wartość wszystkich zakupów inwestycyjnych): 23.050,00 PLN
Dotacja: 20.528,00 PLN
Wkład własny (finansowy): 2.522,00 PLN
Dotacja rozliczana jest jako stawka jednostkowa. Nie ma zatem znaczenia, czy nowy przedsiębiorca zarejestruje się jako płatnik VAT czy nie.

Dokumenty można składać w następujących lokalizacjach (przynależność Uczestnika Projektu ubiegającego się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej do danego obszaru określa się na podstawie jego miejsca zamieszkania lub w przypadku osób bezdomnych – miejsca pobytu):

Osoby z powiatów: M. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski:

Siedziba WARP Sp. z o.o.: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile:
Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
telefon : 61 65 06 233
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoby z powiatów: M. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński:

Siedziba ARR S.A. w Koninie:
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoby z powiatów: M. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński:

Siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim:
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu w Poznaniu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regionalne Biuro projektu w Koninie:
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36
e-mail: twojafirma@arrkonin.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regionalne Biuro projektu w Ostrowie Wielkopolskim:
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
e-mail: twojafirma@euro.ctiw.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Czytaj całość
Dokumentacja projektu.
03.12.2020

dnia 14 stycznia 2021r.

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.

Zgodnie z prośbą Urzędu WARP Sp. z o.o. dokonała następujących zmian:


1. W Regulaminie rekrutacji Uczestników:

a) w par. 1 ust. 4 lit. b – usunięto słowo „netto” oraz sformułowanie „i/lub rzeczowego”

b) w par. 1 ust. 15 – zmieniono sformułowanie „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER

c) w par. 2 ust. 22 doprecyzowano informacje o sposobie oceny w następujący sposób:
było:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem.
jest:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem (inna niż dokonująca oceny Formularza).

d) w par. 2 ust. 30 w następujący sposób:
było:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.
jest:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są pisemnie o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.


2. W Formularzu rekrutacyjnym:

a) dokonano korekty „instrukcji” wypełniania do punktu 2 „Planowany koszt przedsięwzięcia” w części III Formularza poprzez usunięcie informacji sugerujących podział kwot na netto i brutto, a także zapisy dot. wkładu własnego w formie rzeczowej.

b) w części V Oświadczenia dokonano następujących zmian:
– zmieniono oświadczenie nr 3 poprzez zmianę sformułowania „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER
– usunięto oświadczenie nr 10
– zmieniono oświadczenie nr 12 poprzez usunięcie sformułowania „/lub rzeczowy” oraz „netto/brutto”.
– usunięto oświadczenie nr 15


Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy komplet skorygowanej dokumentacji:

Regulamin rekrutacji Uczestników – korekta
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny – korekta
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


Pozdrawiamy
Zespół Projektu Twoja firmaNIEAKTUALNA dokumentacja przed uwagami Urzędu Marszałkowskiego (dostępna do 13.01.2021):

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc

Czytaj całość
Ważne informacje.
03.12.2020

Poznań, dnia 11 lutego 2021r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakończył się etap oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  I – Lista rankingowa etap I rekrutacji

Informujemy, że rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 15 lutego br. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze). 

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z wyznaczonym terminem rozmowy z doradcą zawodowym.

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

Zespół Projektu
Twoja firma


Poznań, dnia 28 stycznia 2021r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zaplanowano spotkania w ramach Komisji Rekrutacyjnej.

Spotkania będą realizowane w okresie od 01.02.2021 do 10.02.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE.

Osoby, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu czy też nie mają możliwości wzięcia udziału w spotkaniach online, zapraszamy na wyznaczoną godzinę na osobiste spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – Poznań, ul. Górna Wilda 104, piętro I.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu
Twoja firma


Zamknięcie naboru!

dnia 27 stycznia 2021r.

Informujemy, iż uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w dniu 27.01.2021r.

Zapraszamy do udziału w naborze II zaplanowanym od 7 czerwca 2021r.
Zachęcamy również do uczestniczenia w webinariach dotyczących projektu, jakie będą realizowane od II połowy kwietnia 2021r.

Bieżące informacje o projekcie są zawsze dostępne na niniejszej stronie internetowej.

Zespół Projektu
Twoja firma


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2021 od godziny 08:00 wznowimy nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę”.

Zgodnie z przyjętym w regulaminie założeniem i intencją WARP Sp. z o.o., aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące branży odnawialnych źródeł energii lub składane przez osoby pracujące.

Przypominamy, że osoba pracująca w projekcie to osoba uboga pracująca (z wynagrodzeniem minimalnym), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę krótkoterminową lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia, a także zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną imigrant.

Jednocześnie działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. ze sprzedażą i montowaniem paneli słonecznych, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

WARP Sp. z o.o. będzie przyjmować wnioski w poniedziałek – 25 stycznia 2021r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wpłynięcia 47 i więcej wniosków, nabór może zostać zawieszony od następnego dnia, tj. od 26 stycznia 2021r.

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Zespół ProjektuTwoja firma


Zawieszenie naboru!

dnia 18 stycznia 2021r.

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zawieszony w dniu 18.01.2021r. o godzinie 14:00.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób pracujących, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej twojafirma.warp.org.pl


Zespół Projektu Twoja firma


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.


Zapraszamy do zapoznania się.

TWOJA FIRMA – prezentacja – 12.01.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 12.01.2021 r.

14.01.2021 r.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.

Zgodnie z prośbą Urzędu WARP Sp. z o.o. dokonała następujących zmian:1. W Regulaminie rekrutacji Uczestników:

a) w par. 1 ust. 4 lit. b – usunięto słowo „netto” oraz sformułowanie „i/lub rzeczowego”

b) w par. 1 ust. 15 – zmieniono sformułowanie „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER

c) w par. 2 ust. 22 doprecyzowano informacje o sposobie oceny w następujący sposób:
było:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem.
jest:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem (inna niż dokonująca oceny Formularza).

d) w par. 2 ust. 30 w następujący sposób:
było:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.
jest:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są pisemnie o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.


2. W Formularzu rekrutacyjnym:

a) dokonano korekty „instrukcji” wypełniania do punktu 2 „Planowany koszt przedsięwzięcia” w części III Formularza poprzez usunięcie informacji sugerujących podział kwot na netto i brutto, a także zapisy dot. wkładu własnego w formie rzeczowej.

b) w części V Oświadczenia dokonano następujących zmian:
– zmieniono oświadczenie nr 3 poprzez zmianę sformułowania „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER
– usunięto oświadczenie nr 10
– zmieniono oświadczenie nr 12 poprzez usunięcie sformułowania „/lub rzeczowy” oraz „netto/brutto”.
– usunięto oświadczenie nr 15


Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.

Skorygowane dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja projektu

Pozdrawiamy
Zespół Projektu Twoja firma

14.01.2021 r.


Rekrutacja do projektu.


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  będą przyjmowane w okresie od 18 do 31 stycznia br., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.


Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19 (Biuro Obsługi Klienta na partnerze) lub Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile, ul. Grunwaldzka 2. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w WARP Sp. z o.o. (UWAGA: decyduje data wpływu do WARP, a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 115 sztuk w ramach danego naboru.WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.


Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 30.12.2020 r. i dostępnych tutaj.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład


Pozdrawiamy
Zespół Projektu Twoja firma

07.01.2021 r.Czytaj całość
logotypy