Jak uzyskać dotację?

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach:

I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021

II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021

Dokumentacja dotycząca naborów dostępna jest tutaj.

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, siedzibie ARR S.A. w Koninie lub siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym poniżej).

Jak to działa?

Formularz rekrutacyjny

Formularz należy składać w terminie naboru tj. dla naboru I w okresie 18.01.2021 r.-31.01.2021 r. lub dla naboru II w okresie 07.06.2021 r.-18.06.2021 r.

Formularz rekrutacyjny składa się z 4 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikacji Kandydata do Projektu, krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na pytania w nim zawarte. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, o których mowa poniżej. Ocena Formularza rekrutacyjnego prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną składającą się minimum z 2 ekspertów WARP Sp. z o.o., ARR S.A. w Koninie lub Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości. Częścią oceny jest rozmowa z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozmowy rekrutacyjne mogą odbywać się zdalnie/online. O sposobie przeprowadzenia rozmowy decyduje Beneficjent/Partner.

Rozmowa z doradcą zawodowym

Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania doradca zawodowy poprzez wywiad i test psychologiczno-zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność.

Szkolenia

Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy z doradcą zawodowym, a także po doliczeniu punktów dodatkowych 210 osób/nabór (84 osoby u Beneficjenta oraz po 63 osób u Partnerów) kierowanych jest do etapu szkoleniowego. Wsparcie szkoleniowe obejmuje

ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii ( szkolenie 2-dniowe)

Biznesplan – warsztaty ( szkolenie 3-dniowe )

W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie

Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan

Wszystkie osoby, które wzięły udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.

Wypłata wsparcia finansowego

Wypłata dotacji jednorazowej następuje w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia do niniejszej umowy.

Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie ww. umowy oraz po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do ZUS (deklaracja ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożona w instytucji).

Warunkiem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w poszczególnych  miesiącach oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we Wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Do otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz.

Jak zbudować budżet przedsięwzięcia?

Kwota całkowita przedsięwzięcia (tj. wartość wszystkich zakupów inwestycyjnych): 23.050,00 PLN
Dotacja: 20.528,00 PLN
Wkład własny (finansowy): 2.522,00 PLN

Ile muszę mieć środków?

Płatnik podatku VAT:
Dotacja: 20.528,00 PLN netto
Wkład własny (rzeczowy lub finansowy): 2.522,00 PLN netto
Podatek VAT (również pokrywany ze środków własnych Kandydata): 5.301,50 PLN
Razem: 28.351,50  PLN
Środki Uczestnika projektu: 8.241,85 PLN

Osoba niebędąca płatnikiem podatku VAT:
Dotacja: 20.528,00 PLN
Wkład własny (rzeczowy lub finansowy): 2.522,00 PLN
Podatek VAT: 0,00 PLN
Razem: 23.050,00 PLN
Środki Uczestnika projektu: 2.522,00 PLN

Dokumenty można składać w następujących lokalizacjach (przynależność Uczestnika Projektu ubiegającego się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej do danego obszaru określa się na podstawie jego miejsca zamieszkania lub w przypadku osób bezdomnych – miejsca pobytu):

Osoby z powiatów: M. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski:

Siedziba WARP Sp. z o.o.: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile:
Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
telefon : 61 65 06 233
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoby z powiatów: M. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński:

Siedziba ARR S.A. w Koninie:
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoby z powiatów: M. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński:

Siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim:
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu w Poznaniu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regionalne Biuro projektu w Koninie:
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36
e-mail: twojafirma@arrkonin.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regionalne Biuro projektu w Ostrowie Wielkopolskim:
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
e-mail: twojafirma@euro.ctiw.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

logotypy